Privacyverklaring FANC

Laatst bijgewerkt op 23/05/2018

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – ALGEMEEN KADER

De Belgische "Privacywet" van 8 december 1992 gaf al bepaalde rechten aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Specifiek voor persoonsgegevens, bestaat er nu ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Dit is een Europese verordening die regels en een kader vastlegt voor het verwerken van persoonsgegevens en hierin verder gaat dan de Privacywet. De verordening legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - FANC

De privacyverklaring voor de website van Talentfinder beschrijft hoe het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – FANC , Ravensteinstraat 36 – 1000 Brussel, BE 0254 487 220, uw persoonsgegevens, waarover we beschikken, mag gebruiken en openbaar maken. Het FANC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden verzameld in het kader van een sollicitatie. Door het selectievakje in ‘mijn Profiel’ aan te vinken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven op talentfinder en in deze verklaring. Het doel van deze verwerking is om geschikte kandidaten te vinden voor de functies die opengesteld worden op het FANC. 

De persoonsgegevens die verzameld worden zijn diegene die u kenbaar maakt en kunnen onder andere volgende zijn: persoonlijke en elektronische gegevens (naam, adres, mailadres, leeftijd, geslacht, geboorteplaats,…), curriculum vitae, professionele ervaring en kwalificaties, informatie in verband met de huidige job en rekrutering, salarisgegevens, evaluaties, foto’s. Kandidaten zijn in principe nooit verplicht om zogenaamde gevoelige informatie bekend te maken.

De gegevens worden enkel op het FANC verwerkt, door het personeel dat aangeduid werd om deze verzoeken te behandelen, en worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden bewaard voor een termijn van 3 jaar vanaf de toestemming gegeven op deze website.

De gegevens die op het FANC worden verzameld worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

RECHTEN VAN BETROKKENE

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als burger duidelijke rechten verkregen ter opvolging van uw persoonsgegevens. Zo hebt u onder andere recht op:

- Informatie en toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht om er een kopie van te ontvangen;

- Verbetering van onjuiste persoonsgegevens en uitwissing van persoonsgegevens;

- Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (of de verwerking van de gegevens op zich);

- Het indienen van een bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering;

- Overdraagbaarheid van de gegevens.

DATA PROTECTION OFFICER

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van het FANC:

Dataprotection@fanc.fgov.be

+32 (0)2/289 21 42

Gelieve hiervoor het contactformulier te gebruiken dat u vindt op de website van het FANC:

https://fanc.fgov.be/nl/gdpr

U zal binnen de maand antwoord krijgen op uw verzoek.

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt ook steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar u kan ook eerst met ons contact opnemen via onderstaand contactformulier, aangezien wij hopen u reeds te kunnen verder helpen.

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: commission@privacycommission.be

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken.