Inspecteur-Deskundige Colli/Verpakkingen Vervoer

Organisatiedetails

De dienst Invoer & Vervoer zoekt een nieuwe collega: een Inspecteur-Deskundige Colli/Verpakkingen Vervoer.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), een instelling van openbaar nut, werkt elke dag aan het beschermen van de bevolking, het leefmilieu en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende straling, samen met heel wat partners.

Functie

Als Inspecteur-Deskundige Colli/Verpakkingen Vervoer, werk je in een multidisciplinair team van inspecteurs en deskundigen die meewerken aan de uitvoering van inspecties, de evaluatie en analyse van de aanvragen en bijbehorende veiligheidsdossiers, het verstrekken van vergunningen (goedkeuringen) en, desgevallend, het nemen van de noodzakelijke handhavingsmaatregelen bij het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 op het Belgisch grondgebied. Dit om de naleving van de nationale en internationale regelgeving te waarborgen en om een voldoende niveau van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming van de bevolking, de werknemers en het milieu te garanderen.

Je biedt ook ondersteuning en stelt je expertise ter beschikking van de andere opdrachten van het FANC, waaronder de noodplanning.

Je rapporteert aan het diensthoofd Invoer & Vervoer.

Je verantwoordelijkheden zijn:

Regelgeving

Je werkt mee aan de uitwerking van de regelgeving, richtlijnen en leidraden van het FANC m.b.t. de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming binnen je expertisedomein:

 • Je zorgt voor de opvolging en analyse van de evolutie van de nationale en internationale regelgeving;
 • Je formuleert voorstellen tot wijziging en interpretatie van de regelgeving;
 • Je bereidt de stellingname van het FANC en/of België in diverse commissies, in nationale en internationale werkgroepen voor en verdedigt deze;
 • Je verzamelt de adviezen van externe instanties.

Je werkt mee aan de bepaling van de vereisten van het Agentschap op het gebied van de veiligheid en de stralingsbescherming bij het vervoer van radioactieve stoffen, alsook aan de opstelling van leidraden en aanbevelingen terzake.

Goedkeuringen

Je zorgt voor de technische analyse en de behandeling van de goedkeuringsaanvragen voor de modellen (van radioactieve stoffen in speciale vorm, collo,…), speciale overeenkomsten en bepaalde expedities. Deze analyse omvat meestal aspecten betreffende materiaalkunde en werktuigbouwkunde; thermische analyses; containment van de radioactieve inhoud; stralingsbescherming; kritikaliteitsveiligheid; managementsystemen; transportoperaties en onderhoud. Je zorgt voor de uitwisseling met de aanvrager (via bijkomende informatie/rechtvaardigingen en vragenlijsten). Je werkt het evaluatieverslag uit en doet een voorstel voor een goedkeuringscertificaat.

Voor modellen van collo die niet onderworpen zijn aan een goedkeuring van de bevoegde overheid, evalueer je het veiligheidsdossier van deze modellen van collo en vraag je, indien nodig, aan de gebruiker naar aanvullende verbeteringen en/of rechtvaardigingen.

Inspecties en audits en beheer van incidenten/ongevallen

Je voert inspecties en/of audits uit (voornamelijk betreffende fabricage en gebruik van verpakkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 en de bijbehorende managementsystemen) en gaat op onderzoek uit bij ongevallen en/of incidenten bij of in verband met het vervoer van radioactieve stoffen. Deze inspecties resulteren over het algemeen in inspectie- of auditrapporten met identificatie van die domeinen waarvoor de betrokken partijen (verzender, vervoerder, ontwerper van het model, fabrikant, ...) worden gevraagd om verbeteringen aan te brengen.

Op termijn zal je als nucleaire inspecteur, met uitgebreide bevoegdheden, na inspecties en/of audits, processen-verbaal opstellen die bestemd zijn voor de gerechtelijke autoriteiten en/of gebruikmaken van andere handhavingsmiddelen die ter beschikking staan van de nucleaire inspecteurs om de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het vervoer van radioactieve stoffen te doen naleven.

Informatie

Je zorgt voor de verspreiding van technische, wetenschappelijke en reglementaire informatie met betrekking tot de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming binnen je expertisedomein:

 • je draagt bij aan het opstellen van verslagen;
 • je communiceert hierover intern en/of extern (afhankelijk van het onderwerp);
 • je neemt deel aan de organisatie van studiedagen, seminaries of rondetafelgesprekken;
 • je neemt deel aan internationale werkgroepen.

Samenwerking

Je wisselt ervaringen uit met de andere inspecteurs-deskundigen van de dienst, in het bijzonder in het kader van de vervoersvergunningen.

Je neemt deel aan interne projecten van de dienst of het departement en op termijn zal je er een aantal van beheren.

Je ondersteunt de werking van het Agentschap.

Je werkt samen in horizontale/transversale werkgroepen binnen het Agentschap en wisselt van gedachten met de stakeholders, andere Belgische en buitenlandse bevoegde autoriteiten:

 • Je neemt deel aan studies en transversale of multidisciplinaire projecten, alsook aan de bepaling en uitvoering van de nieuwe verwachtingen van het Agentschap op het gebied van het beheer van de veiligheid en de veiligheidscultuur binnen het Agentschap zelf en bij de stakeholders (verzender, vervoerder, ontvanger, ontwerper, fabrikant, enz.);
 • Je organiseert en neemt deel aan overlegvergaderingen met de betrokken partijen met het oog op de voortdurende verbetering van de veiligheidscultuur, de beveiliging en de stralingsbescherming van deze laatsten;

Je organiseert en neemt deel aan de uitwisseling van expertise en/of gekruiste inspecties met buitenlandse collega's.

Profiel

Je beschikt over een diploma van burgerlijk ingenieur Master of Science met bij voorkeur een specialisatie in elektromechanica, mechanica of materiaalwetenschappen.

Een aanvullend diploma en eerdere ervaring in een domein dat betrekking heeft op de nucleaire veiligheid of de stralingsbescherming bij het vervoer van radioactieve stoffen vormen een pluspunt.

Jouw competenties:

 • Informatie integreren: Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt ze met anderen;
 • Beslissen: Je neemt de juiste beslissingen op basis van voldoende, maar nog onvolledige informatie, rekening gehouden met de voor- en nadelen ervan. Je vertaalt een doelstelling in een concreet uitgewerkt actieplan;
 • Ondersteunen: Je anticipeert op mogelijke problemen bij de uitvoering van opdrachten van je collega’s. Je neemt structurele maatregelen om het werk van collega's te vergemakkelijken;
 • Beïnvloeden: Je speelt tijdens voordrachten adequaat in op de reacties van het publiek en brengt een boodschap op een heldere en gestructureerde manier;
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies;
 • Zich aanpassen: Je speelt op een aangepaste manier in op de verscheidenheid van taken, situaties en omstandigheden;
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties;
 • Je beheerst vlot de bureauticatools zoals Office 365;
 • Je kan vlot en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod

Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.
Wij bieden een opleidingstraject zowel in België als in het buitenland.

Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:

 • Maaltijdcheques;
 • Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
 • Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Tussenkomst in gsm- en internetkosten;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

Online op:wo 9 februari 2022
Locatie: Brussel
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ELLEN VERTONGEN
op het nummer: 0478467294
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]